Transparency International: Napušten sistem profesionalne državne službe u Federaciji BiH?

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Napuštanjem dvostepenosti u postupku javne konkurencije faktički je napušten sistem profesionalne državne službe, a indikativno je da je to sve učinjeno godinu dana prije izbora.

Transparency International je u posjedu mišljenja Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (Agencija) iz kojeg se vidi da Odbor za žalbe (Odbor) odbija rješavati žalbe kandidata koji učestvuju u postupcima javne konkurencije u državnoj službi. Odbor odbija odlučivati o žalbama nezadovoljnih kandidata kao drugostepeni organ od kraja prošle godine kada je van snage stavljen pravilnik kojim su izričito propisane njegove nadležnosti. U Agenciji s druge strane smatraju da nadležnosti Odbora proizilaze iz Zakona o državnoj službi, i da je on nedvosmisleno nadležan da rješava žalbe kandidata koji učestvuju u postupcima izbora i imenovanja državnih službenika. Dok se Agencija i Odbor raspravljaju oko nadležnosti kandidati nemaju mogućnost izjavljivanja djelotvornog pravnog lijeka, i prinuđeni su pravnu zaštitu tražiti isključivo sudskim putem.

Kako se navodi, Transparency International je upoznat sa situacijom u kojoj je nezadovoljnoj kandidatkinji, koja je učestvovala na javnom konkursu za mjesto u jednom ministarstvu, žalba odbačena jer Odbor uopšte nije htio odlučivati o njoj, i pored svih indicija da je narušen postupak pravične konkurencije. Transparency International je o svemu obavijestio Federalno ministarstvo pravde koje vrši upravni nadzor nad primjenom Zakona o državnoj službi upozoravajući resornog ministra da su gubitkom prava na žalbu u postupku javne konkurencije u državnoj službi obesmišljeni svi reformski napori i principi na kojima počiva nezavisna i profesionalna javna uprava. Kvalitetna selekcija državnih službenika preduslov je za postojanje dobre uprave koja je na usluzi svim građanima.

Postupci javne konkurencije u državnoj službi Federacije više ne garantuju ni minimalne izglede da će biti izabrani najstručniji kandidati. Napuštanjem dvostepenosti u postupku javne konkurencije faktički je napušten sistem profesionalne državne službe, a indikativno je da je to sve učinjeno godinu dana prije izbora (u godini kada se raspisuje veliki broj konkursa).