DRUŠTVONASLOVNA

Pravobranilaštvo za kćerku

Na konkurs za pravobranioca Opštine Jablanica javilo se sedam kandidata i svi su formalno ispunili uslove, ali su članovi komisije nakon subjektivnog ocjenjivanja njihovih sposobnosti i znanja za pravobranioca izabrali kćerku svoje kolegice.

Mlada pravnica Jasmina Šehić je prošle godine izabrana za javnu pravobraniteljicu Opštine Jablanica. Lokalni sud i ombudsmeni su utvrdili da konkurs nije bio regularan.

Tokom izbora pravobranioca nisu postojali kriterijumi za ocjenjivanje kandidata pa komisija nije obrazlagala čime se vodila prilikom ocjenjivanja. Uz stepen obrazovanja i stručno iskustvo, komisija je bodovala i odgovore kandidata o ličnim podacima, kao i njihovo poznavanje oblasti pravobranilaštva. Šehić je za skoro svaki odgovor dobila najviše ocjene.

„Meni lično i još nekim kandidatima davali su ocjene 4 na pitanje ime, prezime i datum rođenja i bračni status“, rekao je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) Sean Buturović, pravnik i advokat iz Konjica.

Komisija za imenovanje, koju su činili uposlenici Opštine Jablanica i kolege Jasminine majke Šemse Šehić, nije vodila zapisnik pa odgovori kandidata nisu ostali zabilježeni.

Nakon završetka konkursa četvoro kandidata se žalilo na proceduru Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koja je preporučila da se konkurs poništi. Isto je presudio i Opštinski sud u Konjicu, ali se još čeka drugostepena odluka Kantonalnog suda u Mostaru.

Majka i kćerka Šehić nisu htjele govoriti o detaljima konkursa. Šemsa Šehić je kratko rekla da nije utjecala na izbor kćerke a i Jasmina tvrdi da je sve teklo u skladu sa zakonskim procedurama.

Između sedam kandidata Jasminu Šehić su za pravobraniteljicu Opštine Jablanica, kao članovi Komisije za imenovanje, izabrale radne kolege njene majke (Print Screen: Službena stranica Opštine Jablanica)

 

Subjektivno ocjenjivanje

Jasmina Šehić je magistrirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2016. godine. Nakon studija je radila u sarajevskom Narodnom pozorištu, Udruženju žrtava i svjedoka genocida, privatnoj građevinskoj firmi te u Opštinskom sudu u Konjicu i advokatskoj kancelariji u Sarajevu. Na konkurs za opštinskog pravobranioca u Jablanici se prijavila sa godinom pripravničkog staža i dvije i po godine iskustva u struci.

Komisiju za imenovanje pravobranioca je formirao opštinski načelnik Salem Dedić: predsjednica je bila Amela Muratović, a članovi Amra Nuhić, Belma Ćemić, Dženan Mulahasanović i Šerif Buturović. Svi su uposlenici Opštine i kolege Jasminine majke Šemse koja je sekretarka Opštinskog vijeća.

Osim opštih uslova da moraju biti neosuđivani, punoljetni građani BiH koji se ne terete zbog ratnih zločina i nisu otpuštani iz državne službe, kandidati su za izbor pravobranioca morali ispunjavati i posebne uslove: da su pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje dvije godine iskustva u struci, da nisu članovi političke stranke i da nemaju privatne interese koje bi mogli ostvariti pozicijom pravobranioca.

Na konkurs se prijavilo sedam kandidata i svi su zadovoljili formalne uslove konkursa. Šehić je nakon intervjua dobila najvišu konačnu ocjenu od Komisije. Međutim, nije jasno na osnovu kojih kriterijuma su stručna i lična pitanja bila bodovana.

„Evo, da nisam aplicirao na konkurs u Jablanici, ja ne bih znao da ne znam ni kako se zovem“, kaže za CIN Sean Buturović.

On je osam godina radio u Odjelu za imovinskopravne poslove u Opštini Konjic. Radio je na velikom broju predmeta eksproprijacije, ali je za odgovor na pitanje iz ove oblasti od Komisije dobio ocjenu 3.

„Tek sam kasnije, nakon što sam tražio da mi se dostavi Zapisnik 2 sa rang-listom najboljih kandidata, vidio šta su oni sve tamo pisali (…) da nisam znao odgovore na pitanja iz oblasti koje sam ja radio osam godina. Mislim da je to dovoljno, samo za sebe govori“, kaže Buturović.

Kandidatkinja Sanela Hadžić-Ćosić za CIN je ispričala da je na početku karijere radila u pravobranilaštvu. Na ličnom predstavljanju od Komisije je dobila dva, od mogućih pet bodova.

Odgovori koje su kandidati dali tokom intervjua nisu nigdje evidentirani.

Nejra Bašić je bila drugoplasirana, a tvrdi da je oštećena jer ju je predsjednica Komisije Muratović ubjeđivala da na jedno pitanje nije tačno odgovorila. Međutim, to se ne može provjeriti, kao ni odgovori ostalih kandidata. „Smatram da ovaj zapisnik, koji je sačinjen, da je neregularan, da sadrži neke netačne i šture podatke“, kaže Bašić.

Uprkos tome, predsjednica Komisije Amela Muratović kaže za CIN da nije bilo problema sa konkursom i da je sve bilo u skladu sa zakonom: „Komisija je uradila svoj posao na najbolji mogući način što je mogla“.

Odluku Komisije da je Jasmina Šehić najuspješnija kandidatkinja potvrdilo je Opštinsko vijeće. Načelnik Opštine Salem Dedić je odluku Vijeća potpisao, ali više o tome nije želio govoriti.

Sean Buturović, Admira Lipovac, Sanela Ćosić-Hadžić i Nejra Bašić, kandidati na konkursu za pravobranioca u Opštini Jablanica, pisali su Instituciji ombudsmena BiH prigovor na izbor Jasmine Šehić (Foto: CIN)

 

Konkurs na sudu

Četiri nezadovoljna kandidata: Sean Buturović, Sanela Ćosić-Hadžić, Admira Lipovac i Nejra Bašić su po okončanju procedure poslali prijavu Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH. Ombudsmeni su preporučili da se konkurs poništi. Obrazložili su da nisu postojali kriterijumi ocjenjivanja te da su kandidatima postavljana konfuzna pitanja na intervjuu. Također, naveli su da su ostali kandidati bili u neravnopravnom položaju u odnosu na Šehić jer je njena majka uposlenica Opštine.

„Rad nadležne komisije očigledno nije bio pravilan, transparentan i javan. Nepravilnosti koje se tiču sastavljanja i sadržine Zapisnika o radu Komisije su same po sebi dovoljne“, kaže Amra Kazić iz Institucije ombudsmena.

Međutim, Opština Jablanica nije ispoštovala preporuke ombudsmena.

„Mi smo postupili po konkursu, proveli sve u skladu sa zakonom o vladinim imenovanjima. Znači, stojim iza svega onoga što je bilo u našoj nadležnosti“, kaže Muratović.

Zato što je Opština odlučila da ne reaguje, Sean Buturović je protiv nje podnio tužbu Opštinskom sudu u Konjicu. U tužbi je naveo da je prekršena konkursna procedura te da Jasmina Šehić nije imala adekvatno radno iskustvo. Sud u Konjicu je donio presudu kojom poništava konkurs i nalaže da se ponovo raspiše. U presudi piše da Komisija nije imala jasno utvrđene kriterijume prema kojima je ocjenjivala kandidate čime su prekršeni federalni zakonski propisi o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Opština je uložila žalbu i sada se čeka izricanje drugostepene presude na Kantonalnom sudu u Mostaru.

 

IZVOR: Centar za istraživačko novinarstvo

Comment here