DRUŠTVONASLOVNA

Godišnji nacionalni plan za NATO navodi da postoje 432 mjesta pogodna za ilegalan ulazak u BiH

ILUSTRACIJA: csis.org.

U Godišnjem nacionalnom planu za NATO (ANP) ističe se da je granica BiH najvećim dijelom kopnena i riječna granica na kojoj su identifikovana 432 mjesta koja su pogodna za ilegalni prelazak državne granice.

U nastavku se navodi da je projekat zaprečavanja lokacija pogodnih za ilegalni prelazak kopnene granice između BiH i Hrvatske okončan. U toku su aktivnosti na realizaciji projekta zaprečavanja ilegalnih puteva sa Srbijom.

Ističe se da je nadgledanje mjesta pogodnih za ilegalni prelazak državne granice, kao i postavljenih zapreka na mjestima pogodnim za ilegalan prelazak državne granice motornim vozilima, svakodnevna aktivnost koja se provodi dnevnim rasporedom rada u jedinicama GP BIH. Prema bezbjednosnim procjenama, za kontrolu se koriste i savremeni mobilni uređaji za kontrolu državne granice, kao i senzorska oprema koja se postavlja na prilazne puteve i staze prema na mjestima mogućeg ilegalnog prelaska državne granice.

Na lokalnom nivou redovno se održavaju radni sastanci sa predstavnicima graničnih policija susjednih zemalja na kojima se vrši razmjena informacija i analiziraju efekti preduzetih aktivnosti, te vrši planiranje zajedničkih operativnih akcija, angažovanje zajedničkih patrola i sl. aktivnosti.

U vezi sa bezbjednosti aerodroma, ističe se da se u organizacionoj strukturi GP BiH, bezbjednost civilnog vazduhoplovstva provodi na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou. Na centralnom nivou poslovi bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva obavljaju se u Upravi za operacije – Odsjek za kontrolu granice i sigurnost aerodroma.

Navodi se da postoje određene manjkavosti kada je riječ o fizičkom detaljnom pregledu putnika nakon izvršene KDZ kontrole u skladu sa analizom rizika. U skladu sa preporukama ICAO, GP BIH u saradnji sa Centrom za obuku MAS je razvila sistem povratne obuke (osvježenja stečenih znanja) iz bezbjednosti aerodroma, kao i sertifikaciju uposlenih policijskih službenika na KDZ, uz redovno praćenje učinaka
provedenih obuka.

Što se međuagencijske i međunarodne saradnje u borbi protiv ilegalnih migracija tiče, navodi se da GP BIH ostvaruje redovnu saradnju sa entitetskim i kantonalnim MUP-ovima, agencijama na državnom nivou (OSA, SIPA, Služba za poslove sa strancima) u vezi sa događajima koji se odnose na granicu, odnosno navedenim agencijama se prosljeđuju sve informacije koje su u njihovoj nadležnosti.

U nastavku se ističe da je kroz realizaciju međunarodnih operativnih akcija na sprečavanju organizovanog kriminala krijumčarenja ljudima ostvarena odlična saradnja sa policijama zemalja iz okruženja (Hrvatska, Srbija, Crna Gora) te policijama Makedonije, Slovenije, Austrije, u koordinaciji SECI Centra.

Granična policija učestvuje u realizovanju regionalnih i međunarodnih projekata sa drugim partnerskim organizacijama i agencijama (INTERPOL, SELEC, MARRI, IOM, Sekretarijat PCCC, ICITAP, IPA projekti, Twinning projekti, projekti u okviru bilateralne saradnje i sl.).

GP BiH ima uspostavljenu saradnju sa Frontexom kroz učešće u zajedničkim obukama, operacijama i izradi nastavnog plana i programa, kao i analizi rizika. GP BIH je direktno povezana sa INTERPOL-om preko NCB u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Kada je riječ o graničnim provjerama, odnosno kontroli lica, vozila i dokumenata, navodi se da poslove graničnih provjera GP BiH izvršava na 83 graničnih prelaza: na 55 međunarodnih graničnih prelaza (40 cestovnih, 8 željezničkih, 3 riječne luke i 4 vazdušne luke), na 28 graničnih prelaza za pogranični promet. Promet putnika, pod posebnim uslovima definisanim Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju, obavlja se i preko 53 prelazna mjesta između BiH i Hrvatske. U dosadašnjem periodu izgrađeno je i obnovljeno 15 graničnih prijelaza na kojima postoje svi
potrebni preduslovi za uspješno obavljanje graničnih provjera.

GP BiH je uspostavila centralizovani informacioni sistem na nivou Glavne kancelarije. Informacioni sistem graničnih provjera uspostavljen je na 61 graničnom prelazu. Sistem graničnih provjera sadrži aplikaciju “granične provjere” koja omogućava kontrolu biometrijskih dokumenata, ima pristup provjera u bazama podataka INTERPOL-a, IDDEEA-e, ROS, ISM, potražnim evidencijama MUP-a RS, MUP-a FBiH, Policije Brčko Distrikta BiH, bazama podataka GP BiH, te ima veću sigurnost, bolje izvještavanje i bolji monitoring.

Naglašava se da se GP BIH od samog osnivanja susreće sa problemom nedovoljne opremljenosti graničnih prelaza sa opremom za otkrivanje falsifikovanih dokumenata. Trenutno su svi međunarodni granični prelazi opremljeni sa osnovnom opremom za detekciju dokumenata koja podrazumijeva retro-čekove i prenosive lupe za uvećavanje. Na centralnom nivou uspostavljena je laboratorija za analizu dokumenata koja je opremljena savremenom opremom za detekciju falsifikovanih dokumenata i osposobljena za davanje stručnih mišljenja po zahtjevima sudova i tužilaštava.

Za pregled prevoznih sredstava, u cilju otkrivanja skrivenih lica, koristi se razna specijalistička oprema kao što su: ogledala za pregled vozila, optičke sonde i endoskopska oprema, detektori CO2, stetoskopi i druga oprema.

Godišnjem nacionalnom planu za NATO

Comment here