DRUŠTVONASLOVNA

Bez saglasnosti lokalnih zajednica nema izgradnje malih hidroelektrana

Sekretarijat Energetske zajednice ističe se će se dozvola za izgradnju malih hidroelektrana moći poništiti ukoliko prilikom izrade projekta nije konsultovana lokalna zajednica.

izjavi Sekretarijata Energetske zajednice o razvoju malih hidroelektrana navodi se da je hidroenergija prirodni resurs koji treba eksploatisati na odgovoran način i u skladu sa evropskim pravilima, ali i sa opštim principima kao što su transparentnost, pravna sigurnost i odgovornost. Investitori i predstavnici vlasti bi trebali veoma ozbiljno razmotriti suprotstavljanje lokalnih zajednica. Sekretarijat ohrabruje konstruktivni dijalog i spreman je da posreduje na zahtjev obe strane.

Dalje, Sekretarijat podržava ulaganja u obnovljive izvore energije, a posebno u vetrenjače, solarnu i održivu biomasu. Inače, u ovim oblastima je uočen značajan neiskorišteni potencijal. iz Sekretarijata savjetuju zainteresovanim stranama da pojačaju svoje napore u pospješivanju energetske efikasnosti.

S obzirom na svoje obaveze iz Ugovora o energetskoj zajednici, sve zainteresovane strane moraju primijeniti zakonske norme u vezi sa procjenom uticaja na životnu sredinu i stratešku procjenu životne sredine. Projekti razvoja hidroenergije podležu takozvanoj obaveznoj provjeri. Ako se u ovoj fazi utvrdi značajan negativan uticaj na životnu sredinu, mora biti sprovedena kompletna procjena uticaja na životnu sredinu na različite faktore (kao što su ljudska bića, fauna i flora, tlo, voda, vazduh, klima, pejzaž, materijalna imovina, kulturno naslijeđe i interakcija između ovih faktora). Projekat se može nastaviti samo ako se uspostave mjere za izbjegavanje, smanjenje i, ako je moguće, nadoknadu ključnih štetnih efekata. Pri sprovođenju postupka provjeravanja, treba uzeti u obzir kumulativne uticaje različitih projekata u istom geografskom području.

Važan kriterijum je učešće javnosti koje predstavlja integralni i suštinski dio procedure procjene životne sredine, što mora biti osigurano tokom čitavog procesa i dokazano kasnije. Nepoštovanje ove obaveze je razlog za osporavanje bilo koje dozvole za gradnju.

Obaveza sprovođenja postupka je na nadležnim organima u državi. Nakon obrazložene žalbe, Sekretarijat će pokrenuti postupak za rješavanje sporova kako bi se osiguralo da se zakon o energetskoj zajednici primjenjuje u praksi. Ova mogućnost se redovno koristi.

S obzirom na sistemsku prirodu postavljenih pitanja, Sekretarijat će, što je prije moguće, organizovati sastanak zainteresovanih strana na kome će se okupiti svi relevantni akteri. Takođe će izdati političke smjernice za nacionalne vlasti u vezi sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu za male hidroelektrane.

Inače, Energetska zajednica je međunarodna organizacija koja okuplja Evropsku uniju i njene susjede u cilju stvaranja integrisanog panevropskog energetskog tržišta. Organizacija je osnovana Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice koji je potpisan u oktobru 2005. godine u Atini, a na snazi od jula 2006. godine. Ključni cilj Energetske zajednice je proširenje pravila i principa tržišta EU na tržište zemalja u Jugoistočnoj Evropi, regionu Crnog mora i šire, na osnovu pravno obavezujućeg okvira.

Misija Ugovora o energetskoj zajednici je da uspostavi stabilan regulatorni i tržišni okvir koji može privući investicije u proizvodnju energije. Zatim da stvori integrisano tržište energije koje omogućava prekograničnu trgovinu energijom i integraciju sa tržištem EU. Takođe da unaprijedi sigurnost snabdijevanja kako bi se obezbijedilo stabilno i kontinuirano snabdijevanje energijom koje je neophodno za ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost. Pored toga, misija je i da poboljša stanje životne sredine u vezi sa snabdijevanjem energijom u regionu kao i da podstiče korištenje obnovljive energije i energetske efikasnosti. Naposlijetku, da razvija konkurenciju na regionalnom nivou.

Što se Sekretarijata Energetske zajednice tiče, to je jedina institucija sa trajnim djelovanjem u okviru Energetske zajednice koja je odgovorna za pružanje podrške svakodnevnim aktivnostima Energetske zajednice i praćenju primjene Ugovora o osnivanju Energetske zajednice. Sekretarijat priprema i pomaže u pripremi svih institucionalnih sastanaka Energetske zajednice, kao i dodatnih događaja o pitanjima politike koja se odnose na pravno naslijeđe EU.

Podsjećamo, Gerila.info već duži period prati dešavanja u vezi sa izgradnjom hidroelektrana u Bosni i Hercegovini (na Plivi, na Doljanci kod Jablanice, na Vrbasu, na Sani). Nastavićemo da pratimo i dalje i izvještavati javnost o borbi lokalnih zajednica za očuvanje rijeka i životne sredine uopšte.

Comment here