DRUŠTVONASLOVNA

Čak 21 posto građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

Najveći dio građana BiH – 79% učesnika istraživanja, smatraju „neprihvatljivom svaku vrstu napada na novinare i medije“, dok istovremeno čak 27% ispitanika u Republici Srpskoj i 17% u Federaciji BiH opravdavaju nasilje. U poređenju sa 2018. godinom, rezultati predstavljaju zabrinjavajući porast broja građana (za cijelih 14%) koji opravdavaju nasilje nad novinarima u Bosni i Hercegovini.

Ovo je samo dio rezultata istraživanja koje su sproveli Udruženje/udruga BH novinari i Fonadacija Friedrih Ebert povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija.

Istraživanje je sprovedeno CATI metodom na uzorku od 506 građana iz cijele BiH i u periodu od 27. marta do 8. aprila 2019. Glavna istraživačka pitanja su se odnosila na mišljenje građana o nivou medijskih sloboda i poštivanju prava novinara u BiH, prepoznavanje političkih uticaja i pritisaka na medije, glavne prepreke slobodnom novinarstvu, te na povjerenje građana u različite vrste medija, uključujući i to koji su mediji ključni izvori informacija za njih i koliko javni medijski servisi ispunjavaju svoju misiju, informativne potrebe građana i druge obaveze prema bh. javnosti.

Istraživanje je takođe pokazalo kako građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama (74%), a zatim medijima (66%), te potom institucijama vlasti i međunarodnoj zajednici, dok političke stranke i političari uživaju najmanje povjerenja. U poređenju sa prethodinim godinama, rezultati pokazuju kako je u BiH opalo povjerenje građana u medije za više od 10%, uključujući i značajan pad povjerenja građana u nevadine organizacije i međunarodnu zajednicu, dok je povjerenje prema vjerskim zajednicama i institucijama vlasti u blagom porastu.

Građani BiH,  kao i zasebno oba entiteta,  su “značajno manje zadovoljni radom medija i novinara u FBiH i RS u odnosu na prethodne godine”.  Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u FBiH „uopšte nije ili je djelimično prisutna“,  dok u RS  gotovo 90% ispitnika smatra da “sloboda medija uopšte nije ili je djelimično prisutna“ u ovom entitetu.

I dalje političare i političke stranke građani prepoznaju kao glavne kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda – 55% ispitanika dijeli ovo mišljenje.

Israživanje o temi medijskih sloboda i zaštiti novinara u BiH, Fondacija Friedrih Ebert i BH novinari provode kontinuirano od 2009. godine, a rezultate tradicionalno predstavljaju na Svjetski dan slobode medija, kako bi među medijskim  profesionalcima podstakli interprofesionalnu debatu o efikasnosti  mehanizma zaštite medijskih sloboda i prava novinara, javnoj odgovornosti medija i zaštiti ključnih vrijednosti slobodnog novinarstva. Cjelokupni rezultati istraživanja će biti predstavljeni 3.maja 2019. na press konfereneciji u Sarajevu i Banja Luci.

 

IZVOR: BH novinari

Comment here